සිලෝන් චායි තේ- තේ බෑග් 100 (කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය)
$0.00
(0)

ඒකක 1කට මිල පෙන්වයි

මිල චලනය වීමට යටත් විය හැක. අපි නිෂ්පාදනයේ යන අනුපාතය පිළිබිඹු කරන්නෙමු.

 

අමුද්රව්යය

සාරාංශය: පිරිසිදු ලංකා කළු තේ සහ කුළුබඩු

නිෂ්පාදන ආකෘතිය: ද්විත්ව කුටීර තේ බෑගය

 

පිරිවිතර

ප්රමාණය: තේ බෑග් 100

ශුද්ධ බර: 200g

 

සම්භවය

රට: ශ්‍රී ලංකාව

වගා වර්ගය: කාබනික/ස්වාභාවික

 

ඇසුරුම්කරණය

වර්ගය: කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය

ගබඩාව: සිසිල් වියළි ස්ථානය

 

ශ්රේණිගත කරන්න

සහතික:

රාක්ක ආයු කාලය:

 

මිලදී

අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය:

ගෙවීම් ක්රමය:

සැපයුම් වර්ගය: අපනයනකරුවන්/ සැපයුම්කරුවන්/ තොග වෙළෙන්දන්/ සිල්ලර වෙළෙන්දන්/ නිෂ්පාදකයින්

 

නැව්ගත කිරීම

ක්රමය: වාතය / මුහුද

කාල සීමාව:

 

විපාක

වට්ටම්:

සිලෝන් චායි තේ - තේ බෑග් 50 (කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය)
$0.00
(0)

ඒකක 1කට මිල පෙන්වයි

මිල චලනය වීමට යටත් විය හැක. අපි නිෂ්පාදනයේ යන අනුපාතය පිළිබිඹු කරන්නෙමු.

 

අමුද්රව්යය

සාරාංශය: පිරිසිදු ලංකා කළු තේ සහ කුළුබඩු

නිෂ්පාදන ආකෘතිය: ද්විත්ව කුටීර තේ බෑගය

 

පිරිවිතර

ප්රමාණය: තේ බෑග් 50 යි

ශුද්ධ බර: 100g

 

සම්භවය

රට: ශ්‍රී ලංකාව

වගා වර්ගය: කාබනික/ස්වාභාවික

 

ඇසුරුම් කිරීම

වර්ගය: කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය

ගබඩාව: සිසිල් වියළි ස්ථානය

 

ශ්රේණිගත කරන්න

සහතික:

රාක්ක ආයු කාලය:

 

මිලදී

අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය:

ගෙවීම් ක්රමය:

සැපයුම් වර්ගය: අපනයනකරුවන්/ සැපයුම්කරුවන්/ තොග වෙළෙන්දන්/ සිල්ලර වෙළෙන්දන්/ නිෂ්පාදකයින්

 

නැව්ගත කිරීම

ක්රමය: වාතය / මුහුද

කාල සීමාව:

 

විපාක

වට්ටම්:

ඉංග්‍රීසි උදෑසන ආහාර තේ - තේ බෑග් 100 (කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය)
$0.00
(0)

ඒකක 1කට මිල පෙන්වයි

මිල චලනය වීමට යටත් විය හැක. අපි නිෂ්පාදනයේ යන අනුපාතය පිළිබිඹු කරන්නෙමු.

 

අමුද්රව්යය

සාරාංශය: ඇසෑම් තේ, කෙන්යානු තේ සහ කීමුන් තේ සමඟ පිරිසිදු ලංකා කළු තේ

නිෂ්පාදන ආකෘතිය: ද්විත්ව කුටීර තේ බෑගය

 

පිරිවිතර

ප්රමාණය: තේ බෑග් 100

ශුද්ධ බර: 200g

 

සම්භවය

රට: ශ්‍රී ලංකාව

වගා වර්ගය: කාබනික/ස්වාභාවික

 

ඇසුරුම් කිරීම

වර්ගය: කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය

ගබඩාව: සිසිල් වියළි ස්ථානය

 

ශ්රේණිගත කරන්න

සහතික:

රාක්ක ආයු කාලය:

 

මිලදී

අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය:

ගෙවීම් ක්රමය:

සැපයුම් වර්ගය: අපනයනකරුවන්/ සැපයුම්කරුවන්/ තොග වෙළෙන්දන්/ සිල්ලර වෙළෙන්දන්/ නිෂ්පාදකයින්

 

නැව්ගත කිරීම

ක්රමය: වාතය / මුහුද

කාල සීමාව:

 

විපාක

වට්ටම්:

ඉංග්‍රීසි උදෑසන ආහාර තේ - තේ බෑග් 50 (කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය)
$0.00
(0)

ඒකක 1කට මිල පෙන්වයි

මිල චලනය වීමට යටත් විය හැක. අපි නිෂ්පාදනයේ යන අනුපාතය පිළිබිඹු කරන්නෙමු.

 

අමුද්රව්යය

සාරාංශය: ඇසෑම් තේ, කෙන්යානු තේ සහ කීමුන් තේ සමඟ පිරිසිදු ලංකා කළු තේ

නිෂ්පාදන ආකෘතිය: ද්විත්ව කුටීර තේ බෑගය

 

පිරිවිතර

ප්රමාණය: තේ බෑග් 50 යි

ශුද්ධ බර: 100g

 

සම්භවය

රට: ශ්‍රී ලංකාව

වගා වර්ගය: කාබනික/ස්වාභාවික

 

ඇසුරුම් කිරීම

වර්ගය: කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය

ගබඩාව: සිසිල් වියළි ස්ථානය

 

ශ්රේණිගත කරන්න

සහතික:

රාක්ක ආයු කාලය:

 

මිලදී

අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය:

ගෙවීම් ක්රමය:

සැපයුම් වර්ගය: අපනයනකරුවන්/ සැපයුම්කරුවන්/ තොග වෙළෙන්දන්/ සිල්ලර වෙළෙන්දන්/ නිෂ්පාදකයින්

 

නැව්ගත කිරීම

ක්රමය: වාතය / මුහුද

කාල සීමාව:

 

විපාක

වට්ටම්:

රෝස කළු තේ - තේ බෑග් 100 (කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය)
$0.00
(0)

ඒකක 1කට මිල පෙන්වයි

මිල චලනය වීමට යටත් විය හැක. අපි නිෂ්පාදනයේ යන අනුපාතය පිළිබිඹු කරන්නෙමු.

 

අමුද්රව්යය

සාරාංශය: රෝස පෙති සහ ස්ට්‍රෝබෙරි සාරය සහිත පිරිසිදු ලංකා කළු තේ

නිෂ්පාදන ආකෘතිය: ද්විත්ව කුටීර තේ බෑගය

 

පිරිවිතර

ප්‍රමාණය: ද්විත්ව කුටීර තේ බෑග් 100ක්

ශුද්ධ බර: 200g

 

සම්භවය

රට: ශ්‍රී ලංකාව

වගා වර්ගය: කාබනික/ස්වාභාවික

 

ඇසුරුම්කරණය

වර්ගය: කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය

ගබඩාව: සිසිල් වියළි ස්ථානය

 

ශ්රේණිගත කරන්න

සහතික:

රාක්ක ආයු කාලය:

 

මිලදී

අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය:

ගෙවීම් ක්රමය:

සැපයුම් වර්ගය: අපනයනකරුවන්/ සැපයුම්කරුවන්/ තොග වෙළෙන්දන්/ සිල්ලර වෙළෙන්දන්/ නිෂ්පාදකයින්

 

නැව්ගත කිරීම

ක්රමය: වාතය / මුහුද

කාල සීමාව:

 

විපාක

වට්ටම්:

Rose Black Tea - 50 Tea bags (Cardboard box)
$0.00
(0)

Price displayed per 1 unit   
The price may be subject to move. We're reflecting the product's going rate.           
 
Ingredient      
Summary: Pure Ceylon black tea with rose petals and strawberry essence    
Product Form: Double chamber tea bag  
 
Specifications   
Size: 50 Double chamber tea bags
Net weight: 100g
 
Origin      
Country: Sri Lanka      
Cultivation Type: Organic/ Natural      
 
Packaging      
Type: Cardboard box  
Storage: Cool, dark place away from light, heat & moisture        
    
Rank      
Certificates:      
Shelf Life:  
 
Purchase       
Minimum Order Quantity:      
Payment Method:       
Supply Type: Exporters/ Suppliers/ Wholesalers/ Retailers/ Manufacturers       
 
Shipping      
Method: Air/ sea      
Duration:      
 
Rewards       
Discount:          

වැනිලා අර්ල් ග්‍රේ ටී - තේ බෑග් 100 (කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය)
$0.00
(0)

ඒකක 1කට මිල පෙන්වයි
මිල චලනය වීමට යටත් විය හැක. අපි නිෂ්පාදනයේ යන අනුපාතය පිළිබිඹු කරන්නෙමු.

අමුද්රව්යය
සාරාංශය: පිරිසිදු ලංකා කළු තේ, බර්ගමොට් තෙල්, වැනිලා සහ සාරය
නිෂ්පාදන ආකෘතිය: ද්විත්ව කුටීර තේ බෑගය

පිරිවිතර
ප්රමාණය: කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය (ද්විත්ව කුටි තේ බෑග් 100)
ශුද්ධ බර: 200g

සම්භවය
රට: ශ්‍රී ලංකාව
වගා වර්ගය: කාබනික/ස්වාභාවික

ඇසුරුම් කිරීම
වර්ගය: කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය
ගබඩා: සිසිල් වියළි ස්ථානය

ශ්රේණිගත කරන්න
සහතික:
රාක්ක ආයු කාලය:

මිලදී
අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය:
ගෙවීම් ක්රමය:
සැපයුම් වර්ගය: අපනයනකරුවන්/ සැපයුම්කරුවන්/ තොග වෙළෙන්දන්/ සිල්ලර වෙළෙන්දන්/ නිෂ්පාදකයින්

නැව්ගත කිරීම
ක්රමය: වාතය / මුහුද
කාල සීමාව:

විපාක
වට්ටම්:

වැනිලා අර්ල් ග්‍රේ ටී - තේ බෑග් 50 (කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය)
$0.00
(0)

ඒකක 1කට මිල පෙන්වයි
මිල චලනය වීමට යටත් විය හැක. අපි නිෂ්පාදනයේ යන අනුපාතය පිළිබිඹු කරන්නෙමු.

අමුද්රව්යය
සාරාංශය: පිරිසිදු ලංකා කළු තේ, බර්ගමොට් තෙල්, වැනිලා සහ සාරය
නිෂ්පාදන ආකෘතිය: ද්විත්ව කුටීර තේ බෑගය

පිරිවිතර
ප්රමාණය: කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය (ද්විත්ව කුටි තේ බෑග් 50)
ශුද්ධ බර: 100g

සම්භවය
රට: ශ්‍රී ලංකාව
වගා වර්ගය: කාබනික/ස්වාභාවික

ඇසුරුම් කිරීම
වර්ගය: කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය
ගබඩා: සිසිල් වියළි ස්ථානය

ශ්රේණිගත කරන්න
සහතික:
රාක්ක ආයු කාලය:

මිලදී
අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය:
ගෙවීම් ක්රමය:
සැපයුම් වර්ගය: අපනයනකරුවන්/ සැපයුම්කරුවන්/ තොග වෙළෙන්දන්/ සිල්ලර වෙළෙන්දන්/ නිෂ්පාදකයින්

නැව්ගත කිරීම
ක්රමය: වාතය / මුහුද
කාල සීමාව:

විපාක
වට්ටම්:

ලෙමන් සමඟ ලංකා හරිත තේ - තේ බෑග් 100 (කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය)
$0.00
(0)

ඒකක මිල පෙන්වයි  
මිල වෙනස්වීම්වලට යටත් විය හැක. අපි නිෂ්පාදනයේ සං‍යුතිය පිළිබිඹු කරන්නෙමු.  
 

අමුද්‍රව්‍ය 
සාරාංශය: පිරිසිදු ලංකා කළු තේ, ලෙමන් කෑලි සහ සාරය
නිෂ්පාදන ආකෘතිය: ද්විත්ව කුටීර තේ බෑගය

පිරිවිතර
ප්‍රමාණය : කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය (ද්විත්ව කුටි තේ බෑග් 100)
ශුද්ධ බර: 200g

සම්භවය
රට: ශ්‍රී ලංකාව
වගා වර්ගය: කාබනික/ස්වාභාවික

ඇසුරුම්කරණය
වර්ගය: කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය
ගබඞා:

ශ්‍රේණිගතකරණය  
සහතික:
නිෂ්පාදිත ආයු කාලය:

මිලදී ගැනීම  
අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය:
ගෙවීම් ක්‍රමය :
සැපයුම් වර්ගය: අපනයනකරුවන්/ සැපයුම්කරුවන්/ තොග වෙළෙන්දන්/ සිල්ලර වෙළෙන්දන්/ නිෂ්පාදකයින්

නැව්ගත කිරීම
ක්‍රමය : ගුවනින්/මුහුදෙන්    
කාල සීමාව:

වට්ටම්:

ලෙමන් සමඟ සිලෝන් ග්‍රීන් ටී - තේ බෑග් 50 (කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය)
$0.00
(0)

ඒකක 1කට මිල පෙන්වයි  
මිල චලනය වීමට යටත් විය හැක. අපි නිෂ්පාදනයේ යන අනුපාතය පිළිබිඹු කරන්නෙමු.         
 

අමුද්රව්යය
සාරාංශය: පිරිසිදු ලංකා කළු තේ, ලෙමන් කෑලි සහ සාරය
නිෂ්පාදන ආකෘතිය: ද්විත්ව කුටීර තේ බෑගය

පිරිවිතර
ප්රමාණය: කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය (ද්විත්ව කුටි තේ බෑග් 50)
ශුද්ධ බර: 100g

සම්භවය
රට: ශ්‍රී ලංකාව
වගා වර්ගය: කාබනික/ස්වාභාවික

ඇසුරුම් කිරීම
වර්ගය: කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය
ගබඞා:

ශ්රේණිගත කරන්න
සහතික:
රාක්ක ආයු කාලය:

මිලදී
අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය:
ගෙවීම් ක්රමය:
සැපයුම් වර්ගය: අපනයනකරුවන්/ සැපයුම්කරුවන්/ තොග වෙළෙන්දන්/ සිල්ලර වෙළෙන්දන්/ නිෂ්පාදකයින්

නැව්ගත කිරීම
ක්රමය: වාතය / මුහුද
කාල සීමාව:

විපාක
වට්ටම්:   

Rose Black Tea - 30 Pyramid Tea bags
$0.00
(0)

Price displayed per 1 unit   
The price may be subject to move. We're reflecting the product's going rate.           
 
Ingredient      
Summary: FBOP black tea with rose petals and flavour
Product Form: Pyramid tea bag  
 
Specifications   
Size: 30 Pyramid tea bags
Net weight: 90g   
 
Origin      
Country: Sri Lanka      
Cultivation Type: Organic/ Natural      
 
Packaging      
Type: Cardboard box  
Storage: Cool dry place  
 
Rank      
Certificates: ISO 22000, HACCP, GMP, FSSC 22000, USDA Organic, JAS, RAinforest Alliance,  Fair Trade International     
Shelf Life: 3 Years  
 
Purchase       
Minimum Order Quantity:      
Payment Method:       
Supply Type: Exporters/ Suppliers/ Wholesalers/ Retailers/ Manufacturers       
 
Shipping      
Method: Air/ sea      
Duration:      
 
Rewards       
Discount:          

Ceylon Chai Tea - 30 Pyramid Tea Bags
$0.00
(0)

Price displayed per 1 unit             
The price may be subject to move. We're reflecting the product's going rate.           
 
Ingredient      
Summary: FBOP with Cardamom, Clove and Ceylon Cinnamon pieces  
Product Form: Pyramid tea bag  
 
Specifications   
Size: 30 Pyramid tea bags 
Net weight: 90g    
 
Origin      
Country: Sri Lanka      
Cultivation Type: Organic/ Natural      
 
Packaging      
Type: Cardboard Box  
Storage: Cool dry place  
 
Rank      
Certificates: ISO 22000, HACCP, GMP, FSSC 22000, USDA Organic, JAS, RAinforest Alliance,  Fair Trade International     
Shelf Life: 3 Years 
 
Purchase       
Minimum Order Quantity:      
Payment Method:       
Supply Type: Exporters/ Suppliers/ Wholesalers/ Retailers/ Manufacturers       
 
Shipping      
Method: Air/ sea      
Duration:      
 
Rewards       
Discount:          

English Breakfast Tea - 20 Pyramid Tea bags
$0.00
(0)

Price displayed per 1 unit  
The price may be subject to move. We're reflecting the product's going rate.           
 
Ingredient      
Summary: Pure Ceylon black tea with Assam tea, Kenyan tea and Keemun tea    
Product Form: Pyramid tea bag  
 
Specifications   
Size: 20 pyramid tea bags        
Net weight:    
 
Origin      
Country: Sri Lanka      
Cultivation Type: Organic/ Natural      
 
Packaging      
Type: Metal can  
Storage:       
 
Rank      
Certificates:      
Shelf Life:  
 
Purchase       
Minimum Order Quantity:      
Payment Method:       
Supply Type: Exporters/ Suppliers/ Wholesalers/ Retailers/ Manufacturers       
 
Shipping      
Method: Air/ sea      
Duration:      
 
Rewards       
Discount:          

Vanilla Earl Grey Tea - 30 Pyramid Tea bags
$0.00
(0)

Price displayed per 1 unit   
The price may be subject to move. We're reflecting the product's going rate.           
 
Ingredient      
Summary: FBOP black tea with Vanilla pieces, Earl Grey & Vanilla Flavours      
Product Form: Pyramid Tea Bags
 
Specifications   
Size: 30 Pyramid tea bags (3g Each)
Net weight: 90g    
 
Origin      
Country: Sri Lanka      
Cultivation Type: Organic/ Natural      
 
Packaging      
Type: Cardboard Box
Storage: Cool & Dry Place      
 
Rank      
Certificates: ISO 22000, HACCP, GMP, FSSC 22000, USDA Organic, JAS, RAinforest Alliance,  Fair Trade International     
Shelf Life: 3 Years 
 
Purchase       
Minimum Order Quantity:      
Payment Method:       
Supply Type: Exporters/ Suppliers/ Wholesalers/ Retailers/ Manufacturers       
 
Shipping      
Method: Air/ sea      
Duration:      
 
Rewards       
Discount:          

ලෙමන් සමඟ ලංකා හරිත තේ - පිරමිඩ් තේ බෑග් 30 ක්
$0.00
(0)

ඒකක 1කට මිල පෙන්වයි 
මිල චලනය වීමට යටත් විය හැක. අපි නිෂ්පාදනයේ යන අනුපාතය පිළිබිඹු කරන්නෙමු.          
 

අමුද්රව්යය
සාරාංශය: පිරිසිදු ලංකා කළු තේ, ලෙමන් කෑලි සහ සාරය
නිෂ්පාදන ආකෘතිය: පිරමිඩ් තේ බෑගය

පිරිවිතර
ප්රමාණය: 20 පිරමිඩ් තේ බෑග්
ශුද්ධ බර:

සම්භවය
රට: ශ්‍රී ලංකාව
වගා වර්ගය: කාබනික/ස්වාභාවික

ඇසුරුම් කිරීම
වර්ගය: ලෝහ කෑන්
ගබඞා:

ශ්රේණිගත කරන්න
සහතික: ISO 22000, HACCP, GMP, FSSC 22000, USDA කාබනික, JAS, RAinforest Alliance, Fair Trade International
රාක්ක ආයු කාලය:

මිලදී
අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය:
ගෙවීම් ක්රමය:
සැපයුම් වර්ගය: අපනයනකරුවන්/ සැපයුම්කරුවන්/ තොග වෙළෙන්දන්/ සිල්ලර වෙළෙන්දන්/ නිෂ්පාදකයින්

නැව්ගත කිරීම
ක්රමය: වාතය / මුහුද
කාල සීමාව:

විපාක
වට්ටම්: